Michal Ulrich

Michal Ulrich|cms_escape

Michal Ulrich je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty (regionální geografie).

Od roku 2011 působí na Ministerstvu dopravy ČR v Odboru fondů EU a je tajemníkem Komise pro posuzování dokumentů městské mobility. Kromě toho se věnuje problematice hodnocení ekonomické efektivnosti projektů, evaluace programů a strategií v oblasti dopravy a vztahu dopravní obslužnosti a regionálního rozvoje.

Rozsáhlé zkušenosti s problematikou městské mobility aplikuje při tvorbě a implementaci Operačního programu Doprava 2014-2020, v němž je velká pozornost věnována rozvoji infrastruktury městské drážní dopravy a rozvoji systémů dopravní telematiky pro městské silniční sítě. Při koordinaci projektů měst zaměřených na tuto problematiku se zabývá také jejich začleněním do integrovaných teritoriálních investic (ITI) a integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ).