Karel Trojan

Karel Trojan|cms_escape

Problematikou veřejné dopravy se Karel Trojan zabývá dlouhodobě. Tématice rozvoje MHD se věnoval již ve své diplomové práci „Návrh rozvoje městské hromadné dopravy v Jihlavě", která vznikala rámci magisterského studia na FD ČVUT v Praze. Oblasti MHD se posléze věnoval v rámci doktorského studia FD ČVUT, které zakončil v roce 2018 obhajobou disertační práce „Model pro hodnocení efektivity systémů MHD".

V rámci zaměstnání na Odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy spadá do jeho kompetence mj. i oblast veřejné dopravy, jak z hlediska státní správy (výkon dopravního úřadu a drážního správního úřadu), tak především samosprávy.

Ze své pozice inicioval řadu změn v jihlavské MHD, především pak implementaci preferenčních opatření. V rámci strategie udržitelné mobility je jedním z tvůrců Plánu udržitelné městské mobility v Jihlavě. Při práci na Odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy usiluje o rozvoj a propagaci udržitelných forem dopravy v Jihlavě.