Karel Hájek

Karel Hájek |cms_escape

V roce 1996 absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v atelieru prof. Emila Hlaváčka. V roce 2002 na Ústavu nauky o budovách FA ČVUT obhájil dizertační práci na téma Urbanismus, architektura a design moderních systémů kolejové dopravy. V roce 2007 vydalo nakladatelství ČVUT jeho monografii o architektovi drážních staveb Josefu Dandovi. Dlouhodobě pedagogicky působí na Katedře architektury Fakulty stavební a v Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Profesní praxi se věnuje ve vlastním architektonickém atelieru kARek.

„Jako architekt jsem měl možnost podílet se na řadě studií a realizací, spadajících do oblasti dopravních staveb a navrhování veřejných prostor. Právě tyto oblasti architektury považuji za klíčové pro soudobé urbánní území, a proto se jim věnuji rozhodující měrou. Celoživotní zájem o kolejovou dopravu se v mé praxi spojil s postupným formováním názoru na architektonickou tvorbu. V procesu, vedeném od prosazování ideálního konceptu, přes vytvoření návrhu, v němž se provozní a dispoziční studie odráží v architektonickém řešení, až po realizaci díla, spojujícího vyvážené prvky architektury a stavitelství jako zhmotnění objemové a prostorové vize.“